Hoofdbedrijfschap Ambachten

Hoofdbedrijfschap Ambachten

Opheffing HBA per 1 januari 2015
Het kabinet Rutte 2 heeft besloten alle bedrijfslichamen dus ook het HBA op te heffen. Dit gebeurt bij wet. Volgens de planning zal het HBA per 1 januari 2015 ophouden te bestaan. De opheffing betekent onder andere dat in 2014 geen heffingen meer worden opgelegd aan ondernemingen die onder de werkingssfeer van het HBA vallen.

Het HBA is van mening dat voorkomen moet worden dat investeringen uit het verleden verloren gaan. Daarom wordt een nieuwe hedendaagse organisatie van, voor en over ambachten opgericht; het Centrum voor Ambachtseconomie. De start van dit centrum wordt mede mogelijk gemaakt met de resterende middelen van het HBA.


Code van de rietdekker online

leden/hba/branchecode.bmp

Het Hoofdbedrijfschap Ambachten heeft in nauwe samenwerking met de Vakfederatie rietdekkers de Code van de rietdekker ontwikkeld.

- het is een praktische leidraad voor kansrijk ondernemen
- als u de arbo-symbolen selecteert bij het maken van de checklist heeft u direct de wettelijke verplichte   risico-inventarisatie en –evaluatie!

- een papieren versie is verkrijgbaar bij www.hba.nl

Log hier in voor Branchecode Online met uw kvk-nummer.


Wat is het HBA?
Het Hoofdbedrijfschap Ambachten is een wettelijk geregeld publiekrechtelijk lichaam van en voor de ambachten. Het HBA staat voor een toekomstgerichte kijk op de ambachten, met een nadruk op het groeiende belang van de ambachtseconomie. In het HBA zijn 36 ambachtelijke branches verenigd.

De ambachtseconomie: een dynamische sector die ertoe doet
Ambachten: een vertrouwd begrip dat staat voor kwalitatief handwerk of vakwerk, unieke producten en creativiteit. Geworteld in het verleden en vol perspectief in de huidige maatschappij.
Wie zich realiseert hoeveel mensen met geschoold handwerk hun brood verdienen, komt tot de conclusie dat het ambacht springlevend en alom tegenwoordig is.
De klassieke ambachten in het bewerken van steen, hout en metalen hebben niet stilgestaan en profileren zich nog altijd sterk. Daarnaast zijn nieuwe aansprekende ambachten ontstaan. Bijvoorbeeld in de uiterlijke verzorging, zoals kappers, schoonheidsspecialisten, pedicures en nagelstudio’s. En in moderne sectoren als de informatietechnologie- en communicatiesector met designers, websitemakers, pc-reparateurs. Ook daarin is veel werk dat met hoofd, passie en handen wordt bedreven. Zo bezien is de ambachtelijke sector zeer dynamisch. Sommige branches krimpen in, andere handhaven zich of groeien, en weer nieuwe ambachten dienen zich aan.

Wettelijk platform van en voor ambachten
Het HBA is een publiekrechtelijk lichaam waaronder alle bedrijven binnen de aangesloten ambachten vallen. Het HBA is dus geen vereniging, waarvan individuele ondernemers lid kunnen worden en hun lidmaatschap weer kunnen opzeggen.

Een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (pbo)
Het HBA maakt deel uit van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (pbo), het stelsel van product- en bedrijfschappen. De instelling, taak, samenstelling en werkwijze van deze schappen zijn in de Wet op de bedrijfsorganisatie (1950) geregeld. Het HBA is ingesteld in 1956.
De schappen vormen een onderdeel van de arbeidsverhoudingen van ondernemers en werknemers op sector- of brancheniveau in het Nederlandse bedrijfsleven. Een soort waterschappen maar dan op sociaal-economisch gebied. En evenals de waterschappen in de Nederlandse Grondwet verankerd.

Voor en door de branches
De schappen zijn bedoeld voor en bestuurd door de betrokken branches en bedrijfstakken zelf. Zij zijn dus geen verlengde van de rijksoverheid. In het bestuur van het HBA zijn dan ook ondernemers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd. Aan ondernemerszijde zijn dat: MKB-Nederland, Vereniging VNO-NCW en de Raad Nederlandse Detailhandel. Voor de werknemers hebben het CNV en de FNV zitting in het bestuur.
De Sociaal-Economische Raad (SER) en de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Economische Zaken (EZ) zien erop toe dat het HBA zich aan de wet houdt.

Het belang van de ambachten behartigen
Net als de andere schappen heeft het HBA tot taak het gemeenschappelijk belang van de aangesloten branches en het algemeen belang te dienen. Om zijn activiteiten te kunnen bekostigen heeft het HBA de bevoegdheid heffingen op te leggen aan alle ondernemingen die binnen zijn werkingssfeer vallen.
Het HBA wil overigens zo min mogelijk regels opleggen. De nadruk ligt veel meer op het stimuleren dan op het dwingend reguleren van ontwikkelingen. Het HBA pakt bovendien alleen zaken op die niet of nauwelijks van de grond zouden komen als zij aan individuele bedrijven, de private ondernemers- en werknemersverenigingen of de overheid worden overgelaten. HBA-activiteiten komen dus niet in de plaats van particuliere initiatieven, maar vullen deze aan.

Betrokkenheid en invloed branches: uniek
In- en uittreding
De afzonderlijke 36 ambachtelijke branches hebben veel invloed op wat het HBA doet, omdat het HBA van onderop is opgebouwd. Dat is uniek voor een bedrijfslichaam:

Het HBA bestaat bij de gratie van de deelnemende branches: als enig schap kent het de mogelijkheid van toe- en uittreding van afzonderlijke branches. In vaktermen: het HBA kent een opting in/opting out mogelijkheid. Oftewel: als een branche geen meerwaarde ziet, kan het vragen om uit het HBA te stappen en op eigen kracht door te gaan.
Echter, de praktijk wijst uit dat steeds meer branches zich bij het HBA aanmelden. Waarom?

Elke branche kan bij het HBA een eigen programma opstellen, een jaarplan. Dat bestaat in de regel uit twee onderdelen:

 • Gezamenlijke projecten en activiteiten waaraan wordt deelgenomen door diverse branches, maar
         per branche kunnen worden ingekleurd (die worden uit de algemene heffing betaald).
         Voorbeelden: het uitvoeren van branchestructuuronderzoeken of het opstellen van branchecodes  
         (met relevante wet- en regelgeving voor de eigen branche) of promotie van de branche bij  
         jongeren (bijv. via de website vaktoppers.nl)
 • Geheel eigen programmapunten (die uit het eigen branchebudget of een aparte (zelfgekozen)
         bestemmingsheffing voor de eigen branche worden gefinancierd). Bijvoorbeeld: eigen
         promotiecampagnes voor consumenten of modernisering eigen vakopleiding.

Vanuit het HBA bestaan dus contacten met elk van de 36 aangesloten branches. Sterker: de branches zijn het uitgangspunt voor het HBA! Organisatorisch is dat geregeld via de brancheverantwoordelijken (‘account-managers’) van het HBA. Die maken in overleg met de branchebestuurders de jaarplannen.
De HBA formule betekent dat door gezamenlijk projecten te ondernemen, deze goedkoper worden voor een deelnemende branche. Daarnaast wordt gelet op de specifieke behoefte van een branche om een gezamenlijk project daarmee branchespecifiek in te kleuren.

Info aansluiting HBA 21082008.pdf - document openen/downloaden...

Betrokkenheid ondernemers

Het HBA ziet graag bevestiging van het nut van haar brancheoverstijgende en branchespecifieke activiteiten voor de ondernemers.
Sterker nog: in de toekomst is het voortbestaan van het HBA mede afhankelijk van het oordeel van de individuele ondernemers die bij het HBA zijn aangesloten (te meten via het zogeheten draagvlakonderzoek). Een eerste meting heeft in 2005 plaatsgevonden. De oordelen van de individuele ondernemers zijn toen vertaald naar het huidige activiteitenprogramma van het HBA, het zogeheten VOICE-programma.

De betrokkenheid van de individuele ondernemer is in de toekomst op de volgende wijzen geregeld:

 • Via de branchevereniging: als lid invloed op het HBA-jaarplan voor de branche in de algemene 
   ledenvergadering;
 • Via de HBA-website, waarbij de aangesloten ondernemer op gezette tijden de gelegenheid wordt
  geboden mee te denken in het programma voor zijn branche;
 • Via het draagvlakonderzoek waarin de ondernemer elke vier jaar zijn oordeel kan geven over de
  HBA-activiteiten en in het bijzonder over de activiteiten voor de eigen branche.

De mogelijkheden voor de individuele ondernemer om invloed uit te oefenen op het HBA-beleid worden dus steeds groter. Het HBA hoopt en verwacht dat de ondernemers van die mogelijkheden ook steeds meer gebruik gaan maken!

Transparantie en integriteit
Het HBA heeft in 2007 een Code Goed Bestuur vastgesteld. Transparantie, verantwoording en integriteit staan hoog in het vaandel.

Colofon & Disclaimer | Veelgestelde vragen | Algemene voorwaarden | Sitemap | RSS     Vakfederatie Rietdekkers © 1997 - 2017