Colofon & Disclaimer

Colofon & Disclaimer


Webredactie:
Touwslager 7, 3861 SP Nijkerk
Postbus 1003, 3860 BA Nijkerk
Websites: www.riet.com en www.riet.nl
E-mail: vakfederatie@riet.com
Telefoon: +31 33 2464450

Ontwerp en uitvoering:
web inzicht.nl
Boterdiep 58A III
9712 LR Groningen
www.webinzicht.nl
info@webinzicht.nl


Disclaimer

Zorgvuldigheid
Bij de samenstelling van de informatie op deze site wordt door de makers grote zorgvuldigheid betracht. Helaas kunnen er onjuistheden voorkomen en/of de inhoud kan onvolledig zijn ten gevolge van menselijke vergissingen of technische storingen. De Vakfederatie Rietdekkers kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige directe, indirecte, incidentele, consequente en speciale schade, of welke schades dan ook, voortkomend uit het gebruik van, of functioneren van deze website, of van iedere vorm van informatie, producten of diensten aangeboden door deze website. De Vakfederatie Rietdekkers is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Sites van derden
Deze site heeft hyperlinks naar websites van derden opgenomen. Hierbij is uiterste zorgvuldigheid betracht. De Vakfederatie Rietdekkers heeft echter geen controle over de inhoud van sites van derden waar naar verwezen wordt en is daarom daar niet verantwoordelijk voor.

Gebruik van de informatie
Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Vakfederatie Rietdekkers de aangeboden informatie te kopiëren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Voor eventuele overname van informatie of herpublicatie kan contact opgenomen worden met De Vakfederatie Rietdekkers.

Privacyverklaring

De Vakfederatie Rietdekkers, gevestigd aan Touwslager 7, 3861 SJ Nijkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.riet.com,  Touwslager 7, 3861 SP Nijkerk 033-2464450

Joost Kreuger is de Functionaris Gegevensbescherming van Vakfederatie Rietdekkers. Hij/zij is te bereiken via joost@riet.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Vakfederatie Rietdekkers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vakfederatie@riet.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vakfederatie Rietdekkers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Vakfederatie Rietdekkers neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Vakfederatie Rietdekkers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Vakfederatie Rietdekkers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u een bestelling doet via www.riet.com zullen wij uw gegevens verwijderen zodra de factuur betaald is.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Vakfederatie Rietdekkers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Vakfederatie Rietdekkers gebruikt op www.riet.com alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Vakfederatie Rietdekkers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vakfederatie@riet.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vakfederatie Rietdekkers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Vakfederatie Rietdekkers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via vakfederatie@riet.com

 

 

Colofon & Disclaimer | Veelgestelde vragen | Algemene voorwaarden | Sitemap | RSS     Vakfederatie Rietdekkers © 1997 - 2024